Làm thế nào để show popup modal mặc định trong bootstrap khi load trang

Lượt xem: 706

Để hiển thị popup modal trong bootstrap mặc định khi load trang chúng ta làm như sau:

1.HTML 

 <div id="dnbtdevModal" class="modal fade" role="dialog">
 <div class="modal-dialog">  
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>
    <h4 class="modal-title">Tiêu đề modal</h4>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <p>Nội dung của modal bạn muốn hiển thị.</p>
   </div>
   <div class="modal-footer">
   <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

2. jQuery
 


 $(window).load(function(){    
  $('#dnbtdevModal').modal('show');
  }); 

Xem nhiều nhất