Bài 12. Vòng lặp trong PHP 5

Thông thường khi viết code, bạn muốn những khối lệnh giống nhau chạy lặp đi lặp lại trong một hàng. Thay vì thêm số một số gần như bằng mã dòng trong một kịch bản chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để thực hiện một công việc như thế này.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 11. Lệnh switch trong php 5

Lênh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Sử dụng lệnh switch để chọn một trong nhiều khối lệnh để thực thi.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 10. Câu lệnh điều kiện if else elseif trong php 5

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bé làm quen với động vật nuôi | Cách tốt nhất để trẻ học con vật

Bé sẽ được giới thiệu làm quen với 16 con vật nuôi trong gia đình cũng như trong nông trại như: con vẹt, con cá, con chim bồ câu, con vịt, con ngan, con ngỗng, con bò, con trâu, con ngựa, con mèo...

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 9. Toán tử trong PHP 5

Toán tử được sử dụng để thực hiện các phép tính trên biến và giá trị.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 8. Hằng số trong PHP 5

Hằng số (constants) nó giống như các biến ngoại trừ khi chúng được định nghĩa chúng không thể thay đổi hoặc không xác định.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 7. Biến kiểu String trong PHP 5

Một biến kiểu chuỗi (string) chứa một chuỗi ký tự như:”Xin chào các bạn!”

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 6 Kiểu dữ liệu trong PHP 5

Các biến có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau, và các kiểu dữ liệu khác nhau có thể làm những việc khác nhau.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 5. Câu lệnh echo và print trong PHP 5

Trong PHP có hai cách cơ bản để có đầu ra là dùng câu lệnh: echo và print

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 4. Biến trong PHP

Biến là “hộp đựng” (containers) để chứa thông tin.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Xem nhiều nhất